Projekt: Przedszkole naszych marzeń

Wspólnie z Beneficjentem Gminą Rutki zrealizowaliśmy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przedszkole naszych marzeń".
Cel projektu:
Zwiększenie szans edukacyjnych poprzez stworzenie miejsc wychowania przedszkolnego dla 20 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 2 dzieci z niepełnosprawnościami, dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (2 dzieci) oraz dostosowanie oferty do zdiagnozowanych potrzeb w zakresie stwierdzonych deficytów oraz rozwoju kompetencji kluczowych, wydłużenie pracy OWP oraz wyposażenie i podniesienie kompetencji 5 nauczycieli z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach w okresie od 08.01.2022 do 30.11.2023 r.
Planowane efekty:
1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gm.Rutki - 20 miejsc, w tym 2 dzieci z niepełnosprawnoścami.
2. Dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnoścami.
3. Rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia w zakresie stwierdzonych deficytów oraz z kompetencji kluczowych - 20 dzieci.
4. Wydłużenie godzin pracy w oddziałach przedszkolnych SP w Rutkach - o 5h.
5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kompetnecji kluczowych - 5 nauczycieli.
Grupę docelową stanowią:
- 22 dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe z terenu gm.Rutki, w tym 4 z niepełnosprawnością.
- 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego-pracujący w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im.2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach-Kossakach.
Wartość projektu: 798 871,97 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 678 805,97 zł