Celami Fundacji są:

 

1. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, starszym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym patologią społeczną, zarówno dorosłym jak i dzieciom – tzw. podopiecznym Fundacji „ORZEŁ” w zakresie: opieki i pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, edukacji i wychowania, rozwoju gospodarki i nauki oraz kultury i sztuki, a także wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, turystyki i rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz sportu, w tym również osób niepełnosprawnych, mając na względzie: potrzebę integracji społecznej różnych środowisk społecznych, zapobiegania wykluczeniu społecznemu i szerzeniu patologii społecznej, poprawy jakości systemu oświaty i rozwoju zainteresowań kulturalnych, szerzenie edukacji zdrowotnej, ochronę i promocję zdrowia w tym realizację programów profilaktycznych i kształtowanie postaw prozdrowotnych, upowszechniania wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, turystyki i rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz sportu, w tym osób niepełnosprawnych, podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej, promowanie przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, starszych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej, popularyzację nowoczesnych technologii medycznych;

 

2. Zwalczanie dyskryminacji w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę praw człowieka/praw kobiet, zapobieganie i zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne, płeć lub orientację seksualną;

 

3. Szeroko rozumiane rozpowszechnianie, propagowanie, wspieranie, upowszechnianie, promowanie, dokumentowanie i finansowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki

 

4. Przyczynianie się do rozwoju terenów wiejskich i małomiasteczkowych w zakresie podnoszenia poziomu życia mieszkańców tych obszarów, rozwoju ekoturystyki, propagowania produktów regionalnych i ekologicznych, upowszechniania edukacji, kultury i sztuki, wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, turystyki i rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz sportu, w tym również osób niepełnosprawnych;

 

5. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w zakresie propagowania Odnawialnych Źródeł Energii, zwiększania efektywności energetycznej, propagowania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu, promocję produktów ekologicznych i ekoturystyki; mając na względzie: potrzebę poprawy jakości życia, ochronę środowiska naturalnego i krajobrazu, poprawę efektywności energetycznej, promocję produktów ekologicznych i ekoturystyki, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.