About

Niesienie pomocy

Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, starszym, wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym patologią społeczną, zarówno dorosłym jak i dzieciom – tzw. podopiecznym Fundacji „ORZEŁ” w zakresie: opieki i pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, edukacji i wychowania, rozwoju gospodarki i nauki oraz kultury i sztuki, a także wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, turystyki i rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz sportu.

Zwalczanie dyskryminacji

Zwalczanie dyskryminacji w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę praw człowieka/praw kobiet, zapobieganie i zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne, płeć lub orientację seksualną.

About
About

Kultura i sztuka

Szeroko rozumiane rozpowszechnianie, propagowanie, wspieranie, upowszechnianie, promowanie, dokumentowanie i finansowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki.

Rozwój trendów

Przyczynianie się do rozwoju terenów wiejskich i małomiasteczkowych w zakresie podnoszenia poziomu życia mieszkańców tych obszarów, rozwoju ekoturystyki, propagowania produktów regionalnych i ekologicznych, upowszechniania edukacji, kultury i sztuki, wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, turystyki i rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz sportu, w tym również osób niepełnosprawnych.

About
About

Ochrona środowiska

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w zakresie propagowania Odnawialnych Źródeł Energii, zwiększania efektywności energetycznej, propagowania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu, promocję produktów ekologicznych i ekoturystyki; mając na względzie: potrzebę poprawy jakości życia, ochronę środowiska naturalnego i krajobrazu, poprawę efektywności energetycznej, promocję produktów ekologicznych i ekoturystyki, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zarząd składa się z doświadczonych osób, które realizowały wiele projektów współfinansowanych ze środków Unijnych jak i Budżetu Państwa.